Organisering – Administrasjon

Organiseringen av arbeidet med plan for Kvelia utvalgte kulturlandskap

Planprosessen styres av samarbeidsgruppa for Kvelia UKL. Sammensettinga av samarbeidsgruppa kan endres ved behov. Arbeidet med planen er forankret med bruk av grendemøter der alle som er innenfor UKL-området blir invitert. Det kan ved behov etableres grupper som arbeider med ulike tema eller delområder innen UKL-området. Planen skal tilpasses forskrift om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Samarbeidsgruppa består av:

GruppeRepresentanter
Politisk ledelse Lierne kommune1 representant (Reidar Rødli)
Kvelia utviklingslag2 representanter (Kikke B. Kvemo og Ottar Bergli)
Oppgården1 representant (Hilde Kveli)
Gårdbrukere i området1 representant (Lars Harbækvold)
Fylkesmannen (landbruk og miljø)2 representanter (Anders Mona og Ingrid Bjørklund)
Fylkeskommunen1 representant (Hilde Tokle Yri)
Lierne kommune administrasjon2 representant (Tina Østby og Stig Håvard Freland)

I tillegg deltar kulturleder Inger Karine Støvik Aagård på møtene.

I tillegg skal det være ei arbeidsgruppe bestående av:

  • 2 fra Kvelia utviklingslag
  • 1 fra Oppgården
  • 1 fra gårdbrukerne i området

Arbeidsgruppa står fritt i å knytte til seg øvrige ressurspersoner der det er formålstjenlig.

Administrasjon

Kvelia utviklingslag SA står for det administrative arbeidet. Dette gjelder utarbeidelse av planer, registrering av kulturminner, innsending av søknader om tilskudd, utrbeidelse av sluttrapporter og regnskap samt ubetalingsanmodninger. Regnskapskontoret Økonomibistand i Kvelia står for utbetalinger og fører regnskap for tiltakene.

Kveli utviklingslag ble stiftet i 1991 etter at nærbutikken, som var filial under Liernes Forbruksforening, ble lagt ned. Utviklingslaget kjøpte butikken og har restaurert og bygd på butikklokalene i flere omganger. Det har vært to leietakere av butikken siden 1991. I dag er det Roland Aagård som driver «Kvelibua».

Vedtekter for Kveli utviklingslag SA

Foretakets formål er å:

  1. Opprettholde bosettinga i Kvelia og ta vare på det gode miljøet i grenda.
  2. Bevare nærbutikken og gi beboerne i kretsen et best mulig servicetilbud for øvrig.
  3. Hjelpe og støtte de som vil etablere arbeidsplasser i Kvelia.
  4. Utrede mulighetene for bedre utnyttelse av de ressursene som finnes i grenda med tanke på næringsutvikling.
  5. Støtte opp om drifta av Kveli samfunnshus.