Kulturminner

I 2019 ble det laget et hefte med oversikt over registrerte kulturminner innenfor Kvelia utvalgte kulturlandskap. Heftet ble trykket opp i 75 eksemplarer. Heftet inneholder stoff som er hentet fra «Plan for Kvelia utvalgte kulturlandskap» samt vedlegg til denne planen.

Heftet ble delt ut gratis til alle husstander i Kvelia, utflyttede kvelidalinger og andre som har interesser i Kvelia. Du finner hele heftet her:
Kulturminner i Kvelia utvalgte kulturlandskap 03.07.2019

Mye av stoffet på hjemmesida er hentet fra heftet. Vi er klar over at det kan finnes feil i det som er skrevet, og at det sikkert er flere kulturminner som burde vært omtalt. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemelding fra leserne om feil og mangler. Kulturminnesidene vil bli oppdatert etter hvert som vi får signaler om endringer.

Tittel

Kommentarer kan sendes til:

Kirsten B. Kvemo v/ Kveli utviklingslag

Ottar Bergli v/ Kveli utviklingslag