Gamle ferdselsveier

Opplysningene nedenfor er for det meste hentet fra en artikkel Sigvart Kveli skrev i 1990. For detaljer vises til Bygdebok for Lierne kommune, bind 5, temahefte 4, Ferdselsveier. Dette er hesteveier som ble brukt før bilveien mellom Kvelia og Sandvika ble bygd i 1913. Bildet nedenfor er fra kartet hvor Sigvart tegnet inn de 4 vegtraseene over fjellet til Sandvika. Veien fra Kveliaunet, inntegnet med rødt, er den eldste veien, mens den veien som er inntegnet med blått er den veien som ble brukt fra Kvelia sentrum inntil bilveien var ferdig bygd i 1913.

Kvelia – Nordli kirke

Ifølge Sigvart var det to forskjellige vegtraseer fra gammelt av mellom Kveligrenda og Nordli. Begge traseene synes å ha hatt sitt utgangspunkt fra Oppgården. Begge traseene gikk over ei bru nedenfor Kveliaunet, som det enda finnes rester etter på begge sider. Ifølge Hans Kveli ble denne brua bygd rund 1880. Den eldste veien gikk nedenfor dagens vei helt til der kraftlinja krysser veien i dag. Den nyere vegen, som det enda vises spor etter, gikk ovenfor nåværende vei helt til den kom inn på dagens vei øverst i Seterlia. Fra Røde-Korshytta gikk den eldste veien rett vestover og ned mot kirka. Den nyeste veien, som det var lagt mye mer arbeid på ifølge Sigvart Kveli, gikk over Dotra og nedover mot Sandvika noenlunde der hvor veien går i dag.


Den svarte, stiplede, linja viser den gamle Kveliveien til Solbakken. Oppgått med GPS.

Berglia – Nordli kirke

Vegen, som det fortsatt er tydelige spor etter flere steder, startet fra Olderens og følger på østsiden av Oldernesbekken opp til Nybumyran. Videre gikk den over myrene, straks vestenfor Skraptjønna og nedover dalen til Vargtjønna. Derfra gikk veien over Tørrelmyra, over Elimyra og direkte ned mot kirka.

Leirbakken – Nordli kirke/Strand

Det er vanskelig å finne spor etter denne veien i dag, men den er tegnet inn som kjerrevei på gamle kart. Veien gikk på skrått oppover lia fra Leirbakkgårdene, mellom Fredrikstjønna og Spjetfjellet. På sydsiden gikk den nedover på skrå forbi Sandviksetra og ned til Knutgården eller til Strand.

Leirbakken – Nordbakk – Ingulfsvand

Også denne veien er inntegnet på gamle kart. Den vises tydelig oppover lia fra Leirbakken Øvre. Så gikk den tydeligvis på vestsida av fjellet, antagelig forbi Nordbakkseteren og til Nordbakk. Videre gikk den nordover og ned til Ingulfsvandet.

Kvemoen – Kvelia

Sigvart Kveli har også beskrevet den gamle veien mellom Kvemoen og Kvelia: «Fra Kvemoen har antakelig den gamle vegen gått over Fossdalselva med bru omtrent der den nåværende brua står, videre til Kvetangvika og tett forbi stuebygningen på Kvetangen. Derfra skrått opp gjennom skogåsen og fram til Brønnbu. Det er her enda merker i terrenget etter vegen. Fra Brønnbu tett forbi Kvebrenna og Nygård, over Tverrelva ved nåværende bru og opp til Kvelia.»

Leirbakkdalen – Kvelia

Her siteres også Sigvart Kveli: «Denne veien synes å ha gått på begge sider av Leirbakkelva ned til Berglia men derfra på sydsiden av elva og ned til Berg. Litt vest for Berglia var det bygget bru over elva, og denne var kjørbar med hest. Ferdselen gikk delvis over denne brua, og delvis forbi Bergligården, nedover jordet og over elva til Oldernes.»

Harbækvold – Muruneset

I nevnte temahefte står det: «Det er beskrevet en landveis forbindelse mellom Harbækvold og Muruneset langs sørsida av Kvesjøen. Ved «Kvemohytta» svingte vegen sørover vest og sør for Middagshaugen og krysset dagens RV 74 like øst for Vangen. Videre på østre side av Kalvikhøgda hvor den øst for «Jakthuset» kom inn på en annen ferdselsveg mellom NyJork og Murusjøen. Traseen gikk så videre noen hundre meter sør for nåværende skogsbilveg sør for Skograuberget. Sør for Murubekkhytta tok den av fra vegen og fulgte sørsida av Murusjøen til utløpet av Muruå’n.»

Kvemoen – Holand

Det er også beskrevet en gammel ferdselsvei mellom Holand og Kvesjøen. Også denne veien kom ned til «Kvemohytta». Her tente man bål som tegn på at man trengte båtskyss videre over til Kvemoen.