Utmarksslått og slåttemyrer

Det er i dag vanskelig å finne rester etter stakkstenger på myrer hvor det ble slått myrgras (star). Det sies at det i hele Kvelidalen var så mye som 400 stakkstenger på det meste. 300 av disse tilhørte Oppgården på Lars Jensen Kvelis tid. Jordbrukstellinger på 1800-tallet viser at gårdene hentet mye mer gras fra myrslått og utmarksslått enn det de kunne høste på innjorda ved gården. Stort sett kan en vel si at de fleste myrer ble slått der det var mulig å få satt opp ei høystakk. Ei høystakk utgjorde et lass for.

På kartene står det navn på mange myrer, men det er også mange kjente slåttemyrer som ikke står på noe kart. Mange myrer har et navn som ender på –stakkslett, og da behøver en jo ikke tvile på om myra ble slått. En del myrer, hvor en vet at det foregikk myrslått, har vokst igjen. Disse vises da ikke på nyere kart, men de er forsøkt registrert ut fra lokalkunnskap.


Høystakk i Leirlia. Fra Lars Ingulfs fotosamling.

Utmarksslått og slåttemyrer

Klikk på gårdsnavnet for å komme til gårdssida.

Gnr/Bnr Navn på gården
8/1 Leirbakken østre
8/2 Leirlia
8/3 Leirbakken øvre
8/4 Nordbakk
8/6 Skoglia
8/8 Nordmo
14/1 Oppgården
14/3 Harbækvold
14/4 Berglia
14/6 Østgården
14/8 Kvetangen
14/9 Storbrenna
14/12 Jevrum
15/1 Kvemotangen
15/2 Kvemo vestre
16/1 Kvemo østre
16/2 Trøa
17/1 Murumoen

 

Skjøtselsplan for Øvre Mårstokkmyra

I 2021 laget botaniker Anders Lyngstad fra NTNU skjøtselsplan for Øvre Mårstokkmyra. På Øvre Mårstokkmyra er det to grunneiere, Torbjørn Haugen og Lars Erik Lindahl. Det ble derfor avtalt med disse to at Kveli utviklingslag skulle administrere tiltaket og søke om tilskudds-midler. Både kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplanen blir finansiert av UKL-midler. Skjøtselsplanen er på 59 dekar, og det er lagt til at 1/5 skal slås hvert år. Hele skjøtselsplanen kan du lese her: Skjøtselsplan_Mårstokkmyra_2021


Øvre Mårstokkmyra. Foto: Anders Lyngstad.


I 2020 holdt Kveli utviklingslag myrslåttdag med oppsetting av høystakk på Øvre Mårstokkmyra. Foto: Ottar Bergli.

I et dokument i forbindelse med revidering av matrikkelen for Lierne i 1865 er det oppgitt for hver gård hvor mye «Gaardens Udslaatter og Fjeldslaatter afgiver aarlig»:

Leerbak Østre (gnr. 8, bnr.1 i dag)

Under Leerbak Matr. No 139, Løbe No 166 med 2 underliggende husmannsplasser står det:
* Sætervoldhø: 4 læs
* Næsslaatter: 12 do
* 1. Starslaatter: 90 læs

Leerbak Øvre (gnr. 8, bnr. 3 i dag)

Gaardens Udslaatter og Fjeldslaatter afgiver aarlig:
* 1. Næsslåtter: 4 læs
* 2 Starslatter: 73 læs

Qvelien (gnr. 14, bnr. 1 i dag)

I grunnlaget for revidering av matrikkelen i 1865 står det under Matr. No 148, Løbe No 174 med en «Plads»:

* Sætervolder: 25 læs
* Oppryddet skoveng: 12 do

Berglien (gnr. 14, bnr. 4 i dag)

Fra jordbrukstellinga i 1865:
Gaardens Fjeldslaatter afgive aarlig 20 Læs
Dertil kommer af aarlig leiet Slætte 20 Læs

Ny-Kvelien (gnr. 14, bnr. 6 i dag)

Fra jordbrukstellinga i 1865. Gaardens Udslaatter og Fjeldslaatter:
* a. Sætervoldhø: 12 læs
* b. Rydding: 24 læs
* c. Starslaatter: 60 læs

Qvebrænden (gnr. 14, bnr. 9 i dag)

Fra jordbrukstellinga i 1865:
* Af Gaardens Fjeldslaatter kan aarlig faaes: 12 læs
* Hvor foruden kan ogsaa leies aarlig: 20 læs

Qvetangen (gnr. 14, bnr. 8 i dag)

Fra jordbrukstellinga i 1865. Gaardens Udslaatter og Fjeldslaatter afgive:
* a. Sætervoldhø: 2 læs
* b. Starfoder: 32 læs
* hvortil leies 10 Læs aaarlig.

Qvemoen (vestre) (gnr 15, bnr. 2 i dag)

Fra jordbrukstellinga i 1865. Gaardens Udslaatter og Fjeldslaatter:
* a. Sætervoldhø: 7 læs
* b. Næsfoder: 10 læs
* c. Starmyrer: 32 læs

Qvemoen (østre) (gnr. 16, bnr. 1 i dag)

Fra jordbrukstellinga i 1865. Gaaardens Udslaatter og Fjeldslaatter:
* Af Starfoder findes paa Eiendommen: kun 4 læs
* Sæterhø aarlig: 6 Læs (Paa svensk Grund)
* Starfoder: 40 læs

Qvemo (Trøen) (gnr. 16, bnr. 2 i dag)

Fra jordbrukstellinga i 1865:
* Sæterhø: 3 læs (paa svensk Side)
* Starfoder: 20 læs

 

Myrer under gårdsnr. 14 som mest trolig har blitt slått

Navn Hvor Koordinater Merknader
Storfloen 14/12 – 14/9 Registrert i Naturbase
Storsteinmyra 14/12 – 14/9 Registrert i Naturbase
Islandsmåssåstakkslettet 14/8 – 14/9 Feil angitt på kartet. Ligger sydvest for Svarttjønnna.
Nedre Mårstokkmyra 14/12 Registrert i Naturbase
Mellom Mårstokkmyrene 14/12 7157554-438707 Gapahuk
Øvre Mårstokkmyra 14/12 – 14/9 7157614-438745 Registrert i Naturbase
Finndalsmyrin 14/12 7157874-438954 Registrert i Naturbase.
Stakkstång på nederste myra
Stilljoandersmyra 14/6 – 14/12 7159346-438981 Registrert i Naturbase.
Liggende stakkstång i nordvest
Tømmermyra 14/9
Andersmyra 14/9
Grubbstakkslette 14/8 7156105-439629 Liggende stakkstång
Ol-Olsastakkslettet 14/8 7156007-439779 Kan ane hvor stakkstånga sto
Gamstakkslettet 14/8 7155213-440110
Myr nord for Svarttjønna 14/8 Registrert i Naturbase
Myr mellom Bustad-haugen og Svarttønna 14/8 Registrert i Naturbase
Myr nord for Kvetangseteren 14/8 Forbu ved seteren
Raubergfloen 14/8 og 15/1