Nordmo

Gårdsnr. 8 – Bruksnr. 8

Eiendommen er på 1776 dekar.
Dagens eier: Cathrine Berg.
Det er ikke drift på eiendommen i dag, og det er ingen som bor der. Brukes som feriested.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Gården ble fradelt bnr. 4, Nordbakk, til Peder Johsen Nordbakk i 1920. I 1938 overtok John Sigvart Nordbakk, født 1905. I 1936 fikk han fradelt en bit til fra bnr. 4. Denne eiendommen fikk navnet Østli, bnr. 10. De to eiendommene ble senere slått sammen.

John var gift med Charlotte Larsen fra Røyrvik, født 1905. De hadde 4 barn. En av sønnene, Sverre, født 1935, ble neste eier. Sverres datter, Cathrine Berg, overtok eiendommen i 2011. Hun bruker gården som feriested.

Utmarksslått og slåttemyrer

Ifølge Sverre Kveli drev “Nordbakkan” med myrslått helt til ut på 1950-tallet. De slo på Vestre Stormyra og leide også myrslått av Oppgården. Sverre husker at Jonte Nordbakk og “pøykan” drev med myrslått vest for Rømmervatnet.

Biologiske verdier

I Naturbase er det registrert et område med verdifull naturbeitemark på eiendommen. Registreringa er gjort 13.09.2005, men det er ikke laget noen skjøtselsplan for området. Her er et utdrag av det som er registrert:

“Området er lite og i gjengroing, selv om det ble funnet enkelte litt kravfulle beitemarkssopp settes den til lokal verdi (C). Lokalitetsbeskrivelse av G. Gaarder datert 10-02-2006, basert på feltnotater fra HFj etter feltarbeid 13.09.2005. Området ligger sørvendt på en sand/grusrygg. Hoveddelen av området er dyrket opp som kultureng. I overkant av denne kulturenga og nedenfor noen hytter er det rester av gammel beitemark som pga trolig tørre forhold ennå ikke er grodd til, det ser og ut til å bli slått sporadisk i området. På enga vokser arter som ryllik, blåkoll, gullris, følblom, harerug og engkall. Av beitemarkssopp ble det registrert (cf) skjelljordtunge, og blektuppet småkøllesopp (Clavulinopsis luteoalba).”

Bilder

Kart