Kvebrenna (Storbrenna)

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 9

Eiendommen har et areal på 2052 dekar.
Dagens eier: Lars Erik Lindal.
Det er ingen som bor på gården i dag.
Det er ikke husdyr på gården, men jorda blir slått.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 6, Ny-Kveli eller Østgården, i 1861 fra Jens Jensen til sin yngste sønn Anders Jensen, født 1835. Han var gift med Dordi Rolandsdatter, født 1835 i Sørli. Kvebrenna og Kvetangen ble fradelt samtidig, men Kvetangen hadde vært husmannsplass siden 1853. Her kan du lese en utskrift av delingsforretningen: Skyldsetningsforretning for Kvebrenna og Kvetangen

I 1868 solgte Anders Jensen eiendommen til Hans Mortensen Sandvik, født 1813. Her kan du lese en avskrift av kjøpekontrakten: Forening (kjøpekontrakt) mellom Anders Jenssen og Hans Mortensen Sandvigen

I 1965 inngikk Anders Jensen en litt artig avtale med Erik Monsen Østerulsaas hvor Erik Monsen solgte sin arbeidskraft mot diverse personlige goder og en meget liten årlig godtgjørelse: Avtale mellom Erik Monssen og Anders Jensen 1865. Ved folketillinga i 1875 finner vi en familie med husfader, kone og søn boende i “Smistuen”. Det er ikke utenkelig at det også var der Erik Monssen bodde. Han er ikke nevnt i folketallinga. I følge folketellinga i 1875 var Anders Jensen da flyttet til «et Nybygge under Ny-Kvelien». Denne plassen er antagelig Nygård (Litjbrenna), som senere ble fradelt bnr. 6, Ny-Kveli, og fikk bnr. 13.

Hans Mortensen var gift med Marith Johnsdatter, født 1839 i Frostviken. De hadde 7 barn. I 1897 overdro Hans Mortensen eiendommen til nest eldste sønn, Johannes Hansen Kvebrenna, født 1863. Han giftet seg med Julie, født 1871. Johannes døde i 1941, og samme år overdro enken Julie eiendommen til fostersønnen Per Kristian Kvebrenna, født 1904. I 1964 overdro Per Kristian eiendommen til Bjørnar Skjelbred, født 1932. Han er gift med Bjørg Guldal, født 1937. Bjørg er datter til Gitta Guldal, som var Per Kristians samboer.

Bjørnar og Bjørg har 3 barn, men ingen av dem var interessert i å overta gården. I 2019 ble gården solgt til Bjørnars nevø, Lars Erik Lindal.

Seterområder

Brennseteren tilhørende Kvebrenna 14/9Kvebrenna ble utskilt fra Ny-Kveli 14/6 i 1861. Nybruket fikk seterrett ved Østgårdstjønnene, selv om seteren lå langt fra gården, ca. 4,5 km i luftlinje. Det er satt opp ei hytte med uthus på setervollen i dag, og det er ikke noen synlige tufter etter seterhusene.

Utmarksslått og slåttemyrer

Slåttemyrer på eiendommen:

  • Tømmermyra
  • Andersmyra
  • Det er usikkert hvem som slo på Storflon, Storsteinmyra og Mårstokkmyrin

Gravhauger

På gården, like ved innjorda, er det registrert 6 store og en liten gravhaug. Også på naboeiendommen, Nygård eller Litjbrenna, er det registrert en stor og 3 små gravhauger.


Registrerte gravhauger/gravfelt i Askeladden.

Et område på 15 dekar, som omfatter de 6 gravhaugene i Kvebrenna, er fredet:


De 6 gravhaugene i Kvebrenna (Storbrenna). Den lille haugen, som knapt vises i terrenget, ligger like nord for GR5.

En av gravhaugene (GR2) ble utgravd i 1919. Her ble det funnet en ildslagningsstein, også kalt beltestein. I tillegg ble det funnet en amulett, muligens et solsymbol. Det kan også se ut som det er gravd i noen av de andre haugene, men dette har antagelig skjedd før alle gravminner ble fredet ved lov i 1909.

Utklipp fra «Skjøtselsplan for Kvebrenna», utarbeidet av Lars Forseth i 2019:


Gravhaugene og området mellom dem var gjenvokst med skog og kratt. Dette er GR2.
Foto: Ottar Bergli.


Den fremste gravhaugen (GR2) etter rydding i 2019. Foto: Ottar Bergli.

Bilder

Kart