Skoglia

Gårdsnr. 8 – Bruksnr. 6

Eiendommen er totalt på 12340 dekar. Den består av to teiger, en ved Råvatnet og en nede ved Leirbakkveien. Råvass-strekningen utgjør 9875 dekar. I tillegg kommer Råvatnet på 383 dekar.
Dagens eier: Roland Aagård.
Det er ikke drift på gården i dag.

Eiendomsgrenser


Hele Råvatnet tilhører Skoglia.

Gårdshistorie

Gården ble fradelt bnr. 1 Leirbakken Østre i 1911, men hadde før den tid  vært husmannsplass under bnr. 1, Leirbakken Østre. I Bollings gårdshistorie er det nevnt en husmannsplass med navn Skogenget. Ifølge Bolling fikk Morten Hansen Sandvik, født 1846, feste plassen i 1875. Han var gift med Lisa Rolandsdatter Estil, født 1844. Det er oppgitt 4 barn: Hans, Roland, Kristen og Svein. I Lars Ingulfs fotosamling finnes et bilde av Hans og Roland Skogli. Det er derfor naturlig å tro at plassen Skogenget er nåværende Skoglia. Vi finner igjen Morten Hansen med navn Morten Hansen Kveli som eier av bnr. 3, Leirbakken Øvre, i perioden 1877 – 1882.

I 1911 fikk Roland Aagård, født 1890, kjøpe Skoglia. Han var gift med Beret Marie Bratli, født 1885. De fikk 6 barn. Sønnen Bjarne, født 1915 overtok gården i 1950. Han var gift med Marit Kveli fra Oppgården, født 1926. De fikk 6 døtre og en sønn. Ei av døtrene døde 2 år gammel. Sønnen Roland overtok eiendommen i 1987. Han er samboer med Lena Gjertsås fra Sørli, født 1967. De har bygd seg bolig ca. 230 meter øst for gårdstunet. Gårdsdrifta ble nedlagt på grunn av sykdom i 1961.

Utmarksslått og slåttemyrer

På kartet under finnes navn på flere myrer rundt Skoglia, men det er uvisst om alle ble slått.

Det som er helt sikkert er at Storlistakkslettet nord for gården ble slått. Her er det fortsatt rester etter ei forbu. Antagelig ble også Tømmermyra og Fjøsmyra slått, selv om de senere er grøftet og gjenvokst. «Skoglian» slo også flere myrer rundt Råvatnet. Navnet Mortenstakkslettet, som ifølge kartet ligger  langt oppe i reina, tilsier at dette var ei myr hvor det ble satt opp høystakk, men ingen kan i dag si om hvem det var som slo der.

SEFRAK-bygg

På gården står det et gammelt våningshus. Det ble kalt Jens-stuggu fordi det var Jens Haugen som satte det opp første gang. Huset ble først flyttet til Skogmoen og senere, i 1936, til Skoglia. Huset består av to tømmerkasser. Boreprøver av tømmeret viser at det er hugget i 3 perioder: 1830++, 1853-1856 og 1884-1885. Eieren ønsker å rive bygningen.

Utdrag fra John Heirs rapport etter prøvetaking i 2017:

Konklusjon

Tømret det er tatt prøver av er hugget i tre perioder

  1. a) En prøve fra tømmer hugget i 1830eller noen få år senere.
  2. b) Fire prøver fra tømmer hugget i 1853-1856
  3. c) Tre prøver fra tømmer hugget i 1884-1885

Det er vanskelig ut fra dette, å si noe om når bygget først var oppsatt. Det kan være i 1856-1857 og tømmer fra 1884-1885 kom inn i bygget i forbindelse med flytting/ombygging og stokk fra 1830 var gjenbruk.

Bilder

Kart