Nordbakk

Gårdsnr. 8 – Bruksnr. 4

Eiendommen er på 16330 dekar.
Dagens eier: Skjærvik-Bolling AS.
Det er ikke gårdsdrift på eiendommen i dag, men deler av innjorda blir slått.
Det er ingen som bor på gården, men den leies ut som feriested.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Bruket var først husmannsplass med navn Myrmoen. Her bodde Roland Johnsen Lerbakplads, født 1825. Han var bror til eieren av Leirbakken Øvre, Hans Johnsen. Festekontrakten er datert 28.06.1858.
Her kan du lese en avskrift av husmannskontrakten: Huusmandsseddel fra Hans Johnsen Lerbak til Roland Johnsen
Heftelsen i panteregisteret: Paahviler: Fæsteseddel til Roland Johnsen og kone Beret Jensdatter for livstid paa Pladsen Myrmoen.”

Nordbakk ble fradelt bnr. 3, Leirbakken Øvre, i 1867 til svigersønn, John Johnsen Lerbakk, født 1836.
Her kan du lese en avskrift av delingsforretningen hvor Nordbakk får en utstrekning på 1/3 av hovedbruket: Skyldsætningsforretning Nordbakk 07.10.1867
Og her kan du lese avskrift av skjøtet: Skjøte fra Hans Johnsen Leerbak til John Johnsen Leerbak

John Johnsen var gift med Dordi Hansdatter Lerbakk, født 1842. Ved matrikuleringen i 1891 står fortsatt John Johnsen som eier av Nordbakk. Men dette virker litt rart for et skjøte fra 1892 forteller at John Rolandson fra Sverige har eid Nordbakk ei tid. Av skjøtet framgår at han allerede har overdratt gården til sønnen Roland Johnsen, født 1859. Han var gift med Elen Larsdatter Jorm, født 1860. I 1925 overtok deres eneste barn, Lars Johan Rolandsen Nordbakk, født 1898, eiendommen. Han var gift med Birgitta O. Nymo, født 1894. De fikk 2 sønner og 2 døtre. Odelsgutten Ragnar, født 1926, ble eier av eiendommen rundt 1960. Han var gift med Solveig Skjelstad, født 1930 i Strinda. De fikk 4 døtre, men ingen av dem var interessert i å overta gården. En tid var Rolf Einar Nordbakk, sønn til eldste datter Lise, eier. Etter noen år solgte han gården til Lars Erling Bolling og Ellinor Skjærvik. Eier i dag ifølge grunnboka til kartverket er Skjærvik-Bolling AS.

Seterområder

Nordbakkseteren er ikke nevnt i temaheftet som omhandler setrer og utmarksslåtter. Setervollen er imidlertid lett synlig, og det er tydelig at vollen har vært stor. Det finnes også enkelte tufter etter bygninger. En har ingen opplysninger om når denne seteren var i drift.


Nordbakkseteren ligger ca. 900 meter syd for gården.

Utmarksslått og slåttemyrer

Rundt Nordbakk er det mye myrer, og mange av disse ble nok slått. Ved Seterbekken, 1,1 km nord for Nordbakk, ser en tomta etter Nordbua, som var ei relativt stor forbu (ca. 5,5 x 5,5 meter). Omtrent i samme avstand nordvest for gården ligger rester etter Vesterbua.


Foto: Ottar Bergli

SEFRAK-bygg

Våningshuset antas oppført rundt 1870. Det ble i sin tid flyttet og snudd 180 grader og er påbygd mot øst. Fullrestaurert utvendig og i veldig bra stand. Moderne kjøkken og bad i to rom i østre ende. Ellers som opprinnelig innvendig.

Bilder

Kart