Leirlia

Gårdsnr. 8 – Bruksnr. 2

Eiendommen har et areal på 20916 dekar.
Dagens eier: Jon Sigvart Kveli.
Det er ikke ordinær drift på gården i dag. Innjorda holdes i hevd med beitepusser.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Bruket ble ryddet i 1841 av Jon Olsen Lerbak, født 1783. Han var gift med Beret Jensdatter Kveli, født 1796. Hun kom fra Kveligården og var søster til Lars Jensen Kveli. De flyttet til Leirlia da de overlot gården (bnr. 1) til sønnen Ole Jonsen, født 1818, og ble kårfok. Først i 1875 ble Leirlia fradelt hovedbruket. Ifølge Delings- og Skyldsætningsforretningnen skulle John Olsen  Lerbak “erholde” 2/3 av gården, mens broren Arnt Olsen Leirli skulle ha 1/3. En utskrift av delingsforretningen kan du lese her: Delingsforretning mellom Leirbakken østre og Leirlia 1875

John og Arnt Olsen skrev et felles kårbrev  hvor de forpliktet seg til diverse ytelser til foreldrene Ole Jonsen og Dordi Arentsdatter. Her ser du en avskrift av  kårkontrakten: Kårbrev fra John og Arnt Olssønner Lerbak 1875

Arnt Olsen Leirli var gift med Beret Johnsdatter Ingulfsvann, født 1860. De fikk 3 barn, ei datter og to sønner. Den eldste sønnen, Daniel Arntsen Leirli, født 1894, overtok eiendommen i 1914. I 1918 overdro Daniel eiendommen til sin yngre bror, John Leirli, født 1895. Han var gift med Olga Østvik, født 1916. De fikk ei datter, Gunvor, født 1943. Etter at Jo døde satt enka som eier av gården til hun døde i 1988. Da overtok Gunvor Leirlia. Hun er gift med Reidar Kveli. De har en sønn og ei datter.

Sønnen Jon Sigvart overtok eiendommen i 2001. Han bor ikke på selve gården, men i et bolighus ca. 500 meter øst for gårdstunet. I 2004 kjøpte Jon Sigvart nabobruket, Leirvang, som opprinnelig var på 43 dekar. Dette hadde tidligere bnr. 16, men er nå slått sammen med bnr. 2. Leirvang ble fradelt bnr. 2 ved skylddelingsforretning 08.09.1959. Selve overdragelsen til Daniel Leirlis sønn, Per Anton Leirli skjedde først ved skjøte 25.05.1961. Allerede i 1962 ble Leirvang fraflyttet. De 3 søsknene Per Anton, Bjarne og Dagrun Leirli kjøpte Skogmo, gnr. 14, bnr. 11, og flyttet dit.

Seterområder

Da Leirlia ble fradelt bnr. 1 i 1875, står det i Delings- og skyldsettingsforretningen: «Leerlien med paastaaende tilhørende seter og omliggende strekning skulle tilhøre Arnt». Det er lett å se hvor setervollen er i dag, og det finnes også ruiner etter en bygning. Leirliseteren ligger ca 2,5 km vest for Nordbakk.

Utmarksslått og slåttemyrer

Vi vet at oppsitterne i Leirlia drev med myrslått. Enda finnes rester etter stakkstenger, eller det kan påvises hvor høystakken sto på enkelte myrer. Bildet nedenfor fra fotosamlinga til Lars Ingulf viser ei høystakk i Leirlia. Det kan tyde på at denne er oppsatt på innjorda eller på setervollen.

Høystakk i Leirlia. Fra Lars Ingulfs fotosamling.

 

Bilder

Kart