Nessan

Gårdsnr. 15 – Bruksnr. 8

Eiendommen har et areal på 410 dekar.
Dagens eier: Ola Kvemo.
Det har ikke vært drift på bruket på veldig lenge.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Nessan ble fradelt bnr. 2, Kvemo vestre, tilhørende Ola Severin Kvemo, til Petrus Hurtig i 1936. Skylddelingsforretningen er tinglyst 19.09.1938. Kjøpesummen var kr 3.000,-. Petrus var gift med Ingeborg Johnsson fra Bjørkvatnet. Det foreligger en erklæring fra Elen Fredriksen Kvemo fra 09.01.1939 som bekrefter at Nessan er fradelt etter 1931. Erklæringa lyder slik:

«Undertegnede Elen Fredriksen, enke efter Einar P. Kvemo erklærer herved, at det under 7/2 1931 tinglyste kårbrev ikke omfatter frasolgte parsell ‘Nessan’ hvorfor jeg herved fraskriver mig enhver kårrettighet på småbruket Nessan, G.no.15 br.no 8 i Nordli.»

Ifølge bygdeboka flyttet Petrus og Ingeborg inn i ei eksisterende skogstue med plass både for folk og buskap. Under krigen måtte de flykte til Sverige, og plassen ble solgt til Ole Martin Nyborg, født 1917. Kjøpekontrakten er datert 30.12.1946.  Kjøpesummen var kr 6.000,- ifølge avskrift fra møte i Prisnemnda i Nordli 03.07.1945. I møtereferatet framgår at eiendommen ble takstert til kr 3.500,- av småbruksnemnda  i 1936. «Senere er oppført en uthusbygning på bruket, som kan ansettes til en verdi av kr 3000.-.»

Ole Nyborg var ugift. Ifølge skjøte, datert 17.01.1950 og tinglyst 03.02.1950, solgte han Nessan til Ole J. Sandmo, født 1891, i 1949. Kjøpesummen var kr 5.000,-. Litt spesielt med denne kjøpekontrakten er at den omfatter mer enn selve eiendommen: «Foruten den faste eiendommen følger med i handelen 2. st. komfyrer 1. st. skriverpult samt matrialer verktöi og redskaper som befinner sig på bruket.”

Ole Sandmo satt med eiendommen til 1961. Da solgte han Nessan til Sven Kveli, født 01.01.1928. Skjøte underskrevet 12.08.1961. Kjøpesummen denne gangen var kr 10.000,-. Sven var gift med Mary Kveli, født 1931. Sønnen Sveinung, født 1963, satt med eiendommen en del år. Ola Kvemo kjøpte eiendommen i 2016.

Det står ikke igjen noen bygninger på bruket i dag, men det er oppsatt ei lita hytte på tunet.

Bilder

Kart