Statusrapport for tiltak 2018

Utkikksplass med benker

Bildene er fra utkikkspunktet og rasteplassen oppe i Kveliveien.

Nedenfor følger en beskrivelse av tiltak hvor det foreligger vedtak om tilskudd, tiltak hvor det er søkt om tilskudd, og tiltak som foreløpig bare er på planstadiet. For tiltak hvor det ikke er sendt inn søknad ennå, har jeg listet opp en del problemstillinger til diskusjon.

Gjerde langs veien nedenfor Oppgår’n

Dette tiltaket går i regi av Oppgår’n SA. Vi har fått innvilget et tilskudd på kr 42.800,-, som skal dekke alle utgiftene. I tillegg til å erstatte nettinghagen med bakhage er det ryddet for kratt og gress rundt gjerdet. Det ble ikke tid til å fullføre gjerdet helt før vinteren satte inn.. I Oppgår’ns regnskap er det utgiftsført kr 37.797,09 på tiltaket i 2017.

Vedlikehold stabbur på Bjørkås

Av et kostnadsoverslag på kr 82.000,- har vi fått tilsagn om kr 50.000,- i tilskudd. Resten må dekkes av eieren, Hallgeir Kveli. Hallgeir tok selv initiativ til dette arbeidet fordi bygget holdt på å rase sammen. Alt grunnarbeid ble utført i 2017. Boreprøver, som ble tatt sist høst, viser at tømmeret stammer fra 1831/1832:

Rydding av bjørk og kjerr på innjorda mellom Leirmoen (8/7) og Leirlia (8/2)

Av et kostnadsoverslag på kr 42.500,- har vi gått tilsagn om kr 18.500,- i tilskudd. Det er regnet med kr 7.500,- i verdi av eget virke og kr 11.150,- i egenandel for de to gårdeierne.

Flytting av jakt-/fiskebu fra Råvatnet til Kvelibua

Det er laget et kostnadsoverslag på kr 155.000,-. Hele beløpet er innvilget som tilskudd. John Sigvart Kveli og Hallgeir Kveli har påtatt seg ansvaret for å demontere bua, flytte den til Kvelibua og sette den opp der. Hallgeir har lang erfaring fra restaurering av en rekke tømmerbygninger i Oppgår’n.

John Sigvart og Hallgeir demonterte bua og fraktet den med scooter til Kvelibua 14. og 15. mars. Noen av de nederste stokkene må antagelig skiftes ut pga. råte. Det kan også bli aktuelt med bordkledning fordi det ikke er rundtømmer som er brukt. Gamle bilder viser også at bua var bordkledd. Kveli utviklingslag kjøper bua av Roland for kr 1.000,-. Kjøpekontrakt er underskrevet av Roland og Kikke. Bua skal settes opp ved siden av Kvelibua. Planen er å innrede den like spartansk som den var, med kun to brisker, et bord mellom briskene og en vedovn.

Det vil nok ikke være noen nettoinntekt på utleie av bua, men verdien vil være at det kan bli mer blest om Kveligrenda og Kvelibua. Det er allerede diskutert å markedsføre bua som et minihotell med navn «Stærkassen». Bua vil stå åpen for alle som går Norge på langs.

Kartlegging og fjerning av fremmede arter

Vi har fått innvilget et tilskudd på kr 10.200,-, men tiltaket er ikke gjennomført enda.

Fotografering av valgte lokaliteter i Kvelia

Vi har fått innvilget et tilskudd på kr 20.400,-. Meningen er at vi skal dokumentere hvorledes det så ut i bygda før og etter gjennomførte tiltak. Roy tar seg av fotograferinga. Det er ikke utbetalt noe for denne jobben enda.

Utkikkspunkt nedenfor Harbækvoldveiskillet med info.tavle

Dette har fra starten av vært et prioritert tiltak for å profilere og informere om Kvelia som utvalgt kulturlandskap. Vi har endelig fått godkjenning fra Statens vegvesen til etablering av planlagt rasteplass/utkikkspunkt ved en møteplass nedenfor veiskillet til Harbækvold. Dette er allerede i dag et utkikkspunkt over Kvelia hvor det er mange som stopper for å ta bilder. Tanken er å fylle opp nedenfor veien, slik at det blir plass for å parkere buss og biler i tillegg til bord/benker, avfallsdunker, info.tavle og kartbord. Foreløpig er det laget et kostnadsoverslag på kr 238.000,- for rydding, utfylling, planering og grusing. Meningen er at plassen også skal fungere som rasteplass.

Det er ikke innvilget noe tilskudd til tiltaket enda, men vi har fått signaler om at hele kostnaden kan dekkes av UKL-midlene, men da fordelt over 2 år. Arbeidet med oppfylling av plassen ble igangsatt høsten 2017 av Blomdals Maskin AS. Anskaffelse og utplassering av bord/benker, avfallsdunker, info.tavle og kartbord blir et nytt tiltak med eget kostnadsoverslag. Det er også diskutert å få laget en app hvor de som stopper ved utkikkspunktet kan hente opp all informasjon om UKL-området på mobilen.

Rydding gravhauger og mellom gravhaugene i Kvebrenna (Storbrenna)

Ved innjorda i Storbrenna ligger det 6 gravhauger. Et areal på 15 mål rundt gravhaugene er fredet. Det er ønskelig å fjerne trær og busker som har vokst opp på gravhaugene for å gjøre dem mer synlige. Fylkesarkeolog Lars Forseth anbefaler i en rapport manuell hogst på gravhaugene og bruk av beitepusser mellom gravhaugene.

Forlengelse av stien som går til Litjfjellet til Kvetangseteren (680 m) og rydding rundt seterruinene (6 byggninger)

Dette er et veldig interessant seteranlegg hvor det anslås at byggene er fra rundt 1875. Det er en enkel sak å rydde en avstikker fra stien mellom Pe-klompen og Litjfjellet. Nils Ivar har gått opp traseen og kan også ta på seg å rydde en sti.

Hvis dette blir et UKL-prosjekt har grunneieren vist interesse for å sette opp en bygning på stedet. Dette kan f.eks. være ei lita hytte som er åpen for allmenheten.

Oppsetting av ny gapahuk på Øvre Mårstokkmyra. Gapahuken ble brukt under myrslåtten. Rydding av sti til Mårstokkmyra.

Den gamle stien, som er planlagt ryddet, går fra Bekknessa (ved skogsbilvegen mellom Tunnsjøvegen og Kvemovegen). Avstanden til Nedre Mårstokkmyra er om lag 500 meter. Materialer til oppsetting av gapahuk er allerede anskaffet. Martin har laget et kostnadsoverslag på kr 17.400,-.

Rydding av Homo-jorda (mellom husa og skuterløypa)

For å få et mer åpent landskap ovenfor samfunnshuset er det aktuelt å rydde skog og kratt som har vokst opp på innjorda i Homo.

Demonstrasjon av myrslått med oppsetting av høystakk

Vi har ambisjoner om å gjennomføre en slåttedag på myra for å demonstrere hvorledes myrslåtten foregikk, og hvorledes en setter opp ei høystakk. Vi må da ha tørt høy liggende for å legge i stakken, samtidig som vi kan vise ljåslått og breiing av nyslått gras.

Vedlikehold kvernhus i Trøa, gamstuggu, låve og stabbur på Murumoen og steinfjøs og jordkjeller på Kvemo vestre.

Det er ikke søkt om midler til disse vedlikeholdsarbeidene. Vi avventer rapport fra kulturavdelingen i gamle Nord-Trøndelag fylkeskommune. De var her i fjor sommer for å kartlegge og fotografere gamle bygninger, og skal komme med en tilstandsrapport for hvert bygg.

Rømmervassetra

Fylkesarkeolog Lars Forseth anbefaler i en rapport at det utarbeides budsjett for geofysikk på Rømmervassetra. Kulturminneavd. ved gamle Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å gjennomføre jordprøver for å kartlegge eventuell gammel bosetting rundt setra. I nærheten av setra finnes det også et samisk kulturminne, som bør kartlegges nærmere.

Vedlikehold av den eldste av seterhusa (bygd i 1854) er også et aktuelt tiltak. Ifølge Hilde Arna Tokle Yri kan få SMIL-midler og tilskudd fra Norsk kulturminnefond (for større prosjekt) i tillegg til UKL-midler.

Diverse skilting, profilering

Det er aktuelt med oppsetting av informasjonstavler og skilt mange steder. Et hovedskilt med UKL-logoen bør stå på utkikkspunktet. Vi er anbefalt å lage en egen skiltplan. Det er ønskelig å bruke det nyetablerte «Trykkeriloftet» hos Ann Sofie og Arvid for å lage skiltene.

Kvelia, 31. januar 2019

Ottar Bergli