Statusrapport for tiltak 2019

Raavassbua

Flytting av jakt-/fiskebu fra Råvatnet til Kvelibua

Tiltaket er ferdig. Det er utbetalt kr 212.403 i tilskudd.

Tomt til Råvassbua

Kveli utviklingslag har kjøpt tomt på 500 m2 på nordsida av Kvelibua fra Åse Liv Olsen. Med oppmålings- og fradelingsgebyr til kommunen ble kostnadene kr 54.250. Halvparten av beløpet er dekket av tilskudd, slik at egenandelen ble kr 27.125.

Utkikkspunkt nedenfor Harbækvoldveiskillet

Tiltaket er ferdig, og det er utbetalt kr 336.803 i tilskudd.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er utkikkspunkt-1-1024x576.jpg
Utkikkspunkt og rasteplass ved fylkesveg 7012 med utsikt over Kvelia sentrum.

Riving av falleferdig våningshus i Homo

Per Johnar har fått kr 20.000 i tilskudd til rivingsarbeidet. Dette er halvparten av kostnadene.

Rydding gravhauger og mellom gravhaugene i Kvebrenna (Storbrenna)

Det er gitt tilsagn om kr 64.200 i tilskudd. Arbeidet med rydding er utført. Det gjenstår brenning av kvist og kjerr. Gravhaugen ved Litjbrenna er også  ryddet.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er gr-2-n.jpg
Nils Ivar Wallinder har ryddet hele området med de 6 gravhaugene.

Sti til Kvetangseteren og rydding rundt seterruinene.

Tiltaket er ferdig. Det er utbetalt kr 24.000,- i tilskudd. Egenandel kr 10.000.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er kvetangseteren-seterstugguruin-1024x767.jpg
Området rundt alle de 6 husruiene og sti mellom tomtene er ryddet.

Rydding av Homo-jorda (mellom husa og skuterløypa)

Vi venter på et nytt kostnadsoverslag. Vi fikk avslag på den første søknaden (for dyrt). Men Per Johnar har fått tilsagn om kr 39.000 i SMIL-midler 

Demonstrasjon av myrslått med oppsetting av høystakk

Avlyst pga. dårlig vær både i 2018 og 2019. Vi gjør et nytt forsøk i 2020. 

Restaurering seterstuggu på Rømmervassetra

Foreløpig kostnadsoverslaget er på kr 390.000. Det er gitt tilsagn om kr 128.000 i UKL-midler med mulighet til å søke om kr 70.000 til. Det er innvilget kr 100.000 i tilskudd fra kulturminnefondet og kr 30.000 fra stiftelsen UNI. Hilde Kveli, som eier Rømmervassetra, må ta egenandelen. Seterstuggu er demontert og vil bli fraktet ned til Nergår’n i løpet av vinteren. Nicolas Naels skal skifte ut stokker og sette opp bygget i fjøset på Nergår’n. Så skal det fraktes opp til seteren på vinterføre og settes opp med ny mur i løpet av sommeren 2020.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er rmmervass-seteren.jpg
Rømmervasseteren.


Seterstua fra 1870. Riving påbegynt.

Restaurering kvennhus i Trøa

Nicolas Naels har laget et kostnadsoverslag på kr 155.300 for restaurering av bygningen. Inventaret i kvennhuset er fjernet, men vi ligger i forhandlinger med Lierne museer om å få overta inventaret fra et falleferdig kvennhus ved Sørli museum. Det er usikkert når arbeidet kan startes opp. Det må ryddes vei fram til kvennhuset, slik at en får fraktet opp materialer og utstyr. Rydding av vei og eventuelt montering av inventar vil bli tatt med når søknad om tilskudd sendes. Vi regner med at det også er gode muligheter for tilskudd fra Kulturminnefondet til dette tiltaket.


Arne Kvemo ved Kvennhuset i Trøa.

Diverse skilting, profilering

Det er laget en skiltplan med et kostnadsoverslag på kr 45.800. Vi har ikke fått svar på tilskuddssøknaden enda, men regner med at vi får 100 % tilskudd til tiltaket. Trykkeriloftet har laget infotavler for Hegglia, utkikkspunktet, Råvassbua og Kvetangseteren, som allerede er satt opp. I skiltplanen er det i tillegg tatt med infotavler for Kveli skole, Kveli bad, Solbakken og Muru tollstasjon. Det store maleriet som Ole Harald har laget som info.tavle på utkikksplassen er også med i skiltplanen. Det er videre regnet med en rekke stedskilt (husmannsplasser, seterområder, slåttemyrer) og retningsskilt/avstandskilt (turstier og turmål).


Ole Harald Kvelis maleri på 2 x 1 meter, som viser hele UKL-området.

Formidling av informasjon (hjemmeside)

Det er gitt tilsagn om kr 41.425 (50 %) til et forprosjekt for å lage en hjemmeside for Kvelia og Kvelia UKL. Sluttrapporten viser at kostnadene ble kr 97.918. Egenandelen til Kveli utviklingslag blir da kr 56.493. Vi holder nå på å lage et kostnadsoverslag for et hovedprosjekt for utforming av sidene og innlegging av informasjon. En del av innholdet på hjemmesida blir hentet fra “Plan for Kvelia utvalgte kulturlandskap” og fra heftet “Kulturminner i Kvelia utvalgte kulturlandskap”, men det er mye arbeid med redigering av sidene.

Kartlegging av ferdselsveier

Gammelveien langs stranda fra Trøa til Nysetersanden er kartlagt med GPS. Det er også gammelveien fra Skogmo til Solbakken, men her kan det bli litt justeringer. Det er planer om å kartlegge Gammelveien mellom Kvelia og Kvetangen til våren før det kommer opp for mye vegetasjon. Gammelveien mellom Leirbakken og Nordbakk (og muligens helt til Ingulfsvannet) ønskes kartlagt i samarbeid med grunneier.

Solbakken

Aktuelt med rydding av tomtene og skilting. Rydding og merking av sti fra stien til Nonsfjellet.

Skjøtsel av arealer med særskilte biologiske verdier

Botaniker Anders Lyngstad var i Kvelia noen dager i sommer for å kartlegge nedlagt slåttemark, som det kan være aktuelt å slå for å bevare artsmangfoldet. De mest aktuelle områdene er innjorda på Lars Ingulfsplassen (8/7) og Skoglijorda (8/6) ovenfor veien. Vi har ikke mottatt noen rapport fra Lyngstad enda. Det er avsatt kr 70.000 til tiltaket, men dette er midler som utbetales direkte fra Fylkesmannen.

Minibobilplass med tømmestasjon

Det er satt ned en prosjektgruppe for å utrede dette tiltaket.

Lars Ingulf-stuggu med fotoutstilling

Nicolas Naels har laget et kostnadsoverslag på kr 510.337 for restaurering av bygningen. Tiltaket er ikke prioritert da eierforhold og leieavtale ikke er avklart enda. Lierne museer støtter tiltaket, men har antagelig lite midler å bidra med.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er nergrden.jpg
Stua til fotograf Lars Larsen Ingulfsvand først på 1900-tallet.

Trykking av kulturminnehefte

Vi har mottatt kr 7.020 til trykking og distribusjon av et kulturminnehefte på 44 sider. Opplaget var på 75 eksemplar, og ble utsendt til alle husstander i Kvelia, kommunen, fylket og til utflyttede kvelidalinger som en antok ville ha interesse av å lese heftet.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er kulturminnehefte-forsida.jpg

Kulturminneheftet ble utdelt gratis. Lageret er tomt, men det finnes på hjemmesida.
Se link under Kulturminner.

Registrering av kulturminner

Ottar har fått kr 10.000 i tilskudd for arbeidet med å registrere kulturminner og lage kulturminneheftet.

Vedlikehold av turstier og fangstgrop

Det er gjort avtale med Nils Ivar om vedlikehold av alle turstiene samt fangstgropa bak Rauberget. Ramma for avtalen er på kr 16.000. Vi har fått  tilsagn om at lønnskostnadene blir dekket av tilskudd. Dette gjelder årlig vedlikehold, og neste år vil det være aktuelt å utvide avtalen til også å omfatte rydding på og mellom gravhaugene i Storbrenna.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er sti-til-rauberget.jpg
Nils Ivar rydder stiene til Pe-klompen, Litjfjellet og Rauberget to ganger hvert år.

Fangstgrop bak Rauberget. Lars Forseth foretar målinger.
Nils Ivar har også fjernet alle vegetasjon i fangstgropa bak Rauberget. Fylkesarkeolog Lars Forseth foretar målinger.


Kvelia, 31. oktober 2019

Ottar Bergli