Statusrapport for tiltak 2020

Kvelibua

Forskjønning Kvelia sentrum – sommerjobb for skoleungdom

I løpet av sommeren var det fire ungdommer i arbeid med maling, vasking og pussing av mur, klipping av gress, rydding av turområde, vasking av utleiesykler og rydding i Kvelia sentrum. En av ungdommene arbeidet også med raking under en myrslåttdag som Kvelia UKL arrangerte på Øvre Mårstokkmyra. Nils Ivar Wallinder, og delvis Kikke B. Kvemo, fungerte som arbeidsledere.

Sum kostnader for tiltaket ble kr 132.074, herav kr 34.447 til maling og malingsutstyr samt leie av stilasj og lift. Det ble utbetalt kr 63.540 i UKL-tilskudd fra Lierne kommune. I tillegg fikk Kveli utviklingslag kr 14.000 i tilskudd fra ordningen som Trøndelag fylkeskommune og SpareBank1 SMN iverksatte for at flere ungdommer skulle få sommerjobb. Kostnaden for Kveli utviklingslag og Kveli samfunnshus ble kr 53.634.

Demonstrasjon av myrslått med oppsetting av høystakk

Etter at dette arrangementet ble avlyst pga. dårlig vær både i 2018 og 2019, ble tiltaket gjennomført 16. august i 2020. Myrgraset ble slått med tohjuls slåmaskin noen dager i forveien, og snudd etter at det hadde ligget til tørk et par dager. På selve dagen var alle kvelidalinger invitert til å være med på raking av gras og oppsetting av høystakk.

Arbeidsfolket (rundt 20 stykker) ble traktert med bålkaffe, saft og Li-klenning ved gapahuken (oppsatt med UKL-midler i 2018).
Utviklingslaget hadde engasjert egen fotograf for å filme begivenheten. Filmen blir lagt ut på YouTube så snart den er ferdig redigert.

Det ble søkt om, og gitt tilsagn om, kr 27.529 i UKL-tilskudd. Det har ikke kommet faktura på redigering av filmen enda, men det ser ut til at alle medgåtte kostnader kan dekkes av tilskuddet.

Restaurering seterstuggu på Rømmervassetra

I det første kostnadsoverslaget til kulturbygningsingeniør Nicolas Naels var ikke mva. tatt med. I tillegg viste det seg at kostnadene ville bli betydelig større enn først antatt, når en også tok med verdien av eget arbeid og egne materialer. Nicolas Naels oppjusterte kostnads-overslaget for restaureringsarbeidet til kr 515.969. I tillegg kommer verdi av eget arbeid og egne materialer samt litt annen innleid hjelp. Kostnadsoverslaget pr. i dag er på kr 586.094, men det er meget usikkert om dette vil holde.

I 2019 fikk gårdeier Hilde Kveli innvilget kr 128.000 i UKL-tilskudd. I tillegg fikk hun tilsagn om kr 100.000 fra Kulturminnefondet og kr 30.000 fra stiftelsen UNI. Etter en tilleggssøknad med nytt kostnadsoverslag i 2020 fikk hun tilsagn om ytterligere kr 165.047 i UKL-tilskudd. Hele tømmerkassen er nå bygd opp og det er lagt torvtak. Det som gjenstår av arbeid er en del oppmuring med stein under tømmerkassen og under noen golvbjelker samt legging av gulv og ny bordkledning. Det skal også bygges ny grue inne i stua, og det mangler innsetting av dør og vinduer. Når det gjelder innredning, er det i første omgang ei gammel seng og et gammelt kråskap som skal settes på plass igjen.

Diverse skilting, profilering

I 2019 fikk Kveli utviklingslag tilsagn om kr 40.000 i UKL-tilskudd til skilting. Så langt har Trykkeriloftet laget en del infotavler og retningsskilt, som er satt opp. Klima- og miljødirektoratet har arbeidet med en kartmal under felles grafisk profil for utvalgte kulturlandskap. Kvelia UKL er en av to områder som har fått være med på å utforme malen. I kartet, som skal settes opp på utkikkspunktet oppe i Kveliveien, vil det i tillegg til stedsnavn, infopunkter og merkede stier være litt generell info om Kvelia utvalgte kulturlandskap. Direktoratet bekoster utvikling av kartene, men utviklingslaget må regne med å dekke kostnadene til produksjon og oppsetting av vårt skilt.

Utvikling av hjemmeside

Etter et fruktbart samarbeid med Smart Media AS ble hjemmesida publisert i sommer. Alt innlegging av innhold på sidene ble gjort på dugnad. I alt ble det brukt over 200 timer på denne jobben + 10 dugnadstimer til prosjektledelse. Kostnadene med selve utvikling av hjemmesida ble kr 98.429, inkl. kr 63.600 i verdi av eget arbeid. Fylkesmannen hadde gitt tilsagn om tilskudd på 56 % av kostnadene i 2019, hvilket utgjorde kr 63.916. I tillegg kommer kr 97.918 i kostnader i 2019 til et forprosjekt. Her ble det innvilget og utbetalt kr 41.425 i UKL-tilskudd. Egenandelen til Kveli utviklingslag ble totalt kr 27.406. Vi har fått signaler om at hjemmesida til Kvelia UKL vil bli brukt som mal for andre utvalgte kulturlandskap som ønsker å lage hjemmeside. Adresse: www.kveliaukl.no.

Kartlegging av ferdselsveier

Kveli utviklingslag søkte om og fikk innvilget kr 13.200 i UKL-tilskudd til dette prosjektet i 2020. Dette gjelder kartlegging og registrering med GPS av følgende veier:

  • Gammelveien Trøa – Nysetersanden
  • Gammelveien Kvelia – Solbakken
  • Gammelveien Kvelia – Kvetangen

I tillegg gjaldt søknaden merking av veien mellom Kvelia (fra Bakklund) og Kvetangen. Kostnadene ble kr 19.164,50, hvorav kr 5.400 ble finansiert med dugnadsarbeid.

Rydding og klopplegging av gammel ferdselsvei

Det ble søkt om tilskudd til rydding og klopplegging av ferdselsveien mellom Bakklund og Kvetangen i to omganger. Det første kostnadsoverslaget var på kr 20.456 og samme beløp er utbetalt i tilskudd. Kostnadene ble imidlertid mye større enn antatt, først og fremst på grunn av mye ekstraarbeid på traseen mellom Brønnbu og Kvetangen. I tillegg ble det «jukset» litt med veien forbi Storbrenna. Her ble det laget en ny tursti som går gjennom gravhaugfeltet ovenfor gården. Kveli utviklingslag søkte om kr 17.830 i ekstra tilskudd for å kunne gjennomføre prosjektet. Også dette beløpet ble innvilget og utbetalt. Fortsatt gjenstår litt forbedring av traseen mellom Brønnbu og Kvetangen. Dette arbeidet inngår i avtalen med Nils Ivar Wallinder om vedlikehold av turstier mv.

Nils Ivar Wallinder ryddet og  kloppla den gamle ferdselsveien Olav Kvetangen bygde bro over Kvennbekken

Tilrettelegging for næringsutvikling/turisme

Tiltaket gjelder videreutvikling av campingplassen/bobilparkeringa ved Kveli samfunnshus, og planen er å investere i et servicepunkt. Dette servicepunktet skal gi mulighet for vannpåfylling, lading av el-biler og tømming for bl.a. bobiler og campingvogner. Kostnadsoverslaget er på kr 600.000, hvorav tømmestasjonen utgjør den desidert største kostnaden. Kveli utviklingslag har søkt om og fått innvilget et tilskudd fra UKL-midlene på kr 200.000. Det arbeides med å finne andre finansieringskilder. Det er lite trolig at tiltaket blir gjennomført hvis en ikke lykkes med å finansiere mer av kostnadene.

Kartlegging for skjøtselsplan Øvre Mårstokkmyra

Botaniker Anders Lyngstad fra NTNU var i Kvelia i august for å kartlegge og forberede utarbeidelse av skjøtselsplan for Øvre Mårstokkmyra. Dette er en såkalt NIN-kartlegging, som må gjennomføres før det kan utarbeides skjøtselsplan. Lyngstad har laget kostnads-overslag både for kartlegging og skjøtselsplan på hhv kr 28.870 og kr 33.557. På Øvre Mårstokkmyra er det to grunneiere, Torbjørn Haugen og Lars Erik Lindahl. Det ble derfor avtalt med disse to at Kveli utviklingslag skulle administrere tiltaket og søke om tilskudds-midler. Lierne kommune har gitt tilsagn om kr 28.870 i UKL-midler til NIN-kartlegginga.

Vedlikehold av turstier, fangstgrop og gravhauger

I 2020 ble avtalen med Nils Ivar Wallinder utvidet til å omfatte skjøtsel av gravhaugfeltet i Storbrenna samt gravhaugen i Litjbrenna. Dette kommer i tillegg til vedlikehold av alle turstiene og fangstgropa bak Rauberget. I år var avtalen på 50 arbeidstimer, og det har blitt gjort mye bra arbeid innenfor denne ramma, faktisk en god del mer enn forutsatt i avtalen. Årets kostnader ble kr 16.787,50, som i sin helhet er dekket av UKL-tilskudd.

   
Bildet ovenfor er fra Pe-klompen etter at Nils Ivar Walliner ryddet vekk en del skog nedenfor utsiktspunktet.

Rydding av tomta til Kveli bad

Kveli utviklingslag søkte om tilskudd til rydding av skog og kratt på tomta til Kveli bad. Kostnadsoverslaget og tilskuddssøknaden var på kr 14.060, mens tilsagnet om tilskudd er på kr 16.700. Nils Ivar ryddet tomta i høst. Det gjenstår brenning av kvist og kjerr, noe som vil skje til våren. Det er laget en informasjonstavle om Kveli bad, som skal settes opp til våren.

Restaurering steingjerde

Gamle steingjerder er kulturminner, som det er viktig å ta vare på. Utviklingslaget har inngått en avtale med Jens Kveli på Brønnbu om å restaurere steingjerdet på østre side av innjorda. Denne muren ble valgt fordi det er en port i den hvor den gamle ferdselsveien mellom Kvelia og Kvetangen gikk. Rydding av vegetasjon rundt gjerdet er påbegynt. Nils Ivar har påtatt seg å bygge opp muren, som delvis har rast sammen. Kostnadsoverslaget er på kr 26.040, og Lierne kommune har gitt tilsagn om UKL-tilskudd på hele beløpet.

Stinettverk

Kveli utviklingslag har sørget for rydding og vedlikehold av en rekke stier, både gamle og nye. Så dukket ideen opp om å koble sammen en del av stiene, ved å bruke skogsbilveger og etablere noen nye stitraseer. Det skal bli mulig å benytte seg av stinettverket fra fire ulike startpunkt, hvor hovedstartpunktet er Kveli samfunnshus. Nye stier skal ryddes og merkes. I tillegg til at det blir lagt til rette for flere alternative turruter, ligger det flere kulturminner langs stiene, som nå vil bli lettere tilgjengelige. Kostnads-overslaget er på kr 31.720, og kommunen har innvilget hele beløpet i UKL-tilskudd.

 

Festeavgift utkikkspunkt/rasteplass og leie av grillhus/badestrand

Kveli utviklingslag har inngått avtale med grunneier Roy Vebjørn Kveliaunet om feste av området med utkikkspunkt og rasteplass oppe i Kveliveien. Festeavgifta er kr 3.000 pr. år. Samtidig er det inngått avtale med Erik Westum om leie av Setervika med grillhus og badestrand. Årlig leie er kr 6.000. Det ble søkt om tilskudd til festeavgift for 2019 og 2020, til sammen kr 6.000, noe som ble innvilget. Det ble samtidig søkt om kr 6.000 til dekning av leia for Setervika. Denne ble imidlertid avslått med begrunnelse at utviklingslaget har inntekter fra utleie av båtplasser og grillhus. I 2020 dreier dette seg om et par tusen kroner.

Vedlikehold av Setervika småbåthavn, grillplass og badeplass.

Kveli utviklingslag har søkt om tilskudd til utvikling av Setervika friluftsområde for å gjøre stedet mer attraktivt som reiselivstilbud. Setervika er en populær badeplass med bl.a. grillhus og flytebrygge. Det planlegges å fylle opp veien for å hindre at denne oversvømmes om våren. Samtidig ønsker en å grave ut masse for å få større vanndybde ved flytebrygga og utvide den eksisterende moloen. Dette vil gjøre stedet mer tilgjengelig og lettere for båter å legge til. Kostnadsoverslaget er på kr 71.000. Søknaden om halvparten av dette beløpet i tilskudd fra UKL-midlene er innvilget av Lierne kommune.

Fjerning av fremmede arter

Kveli utviklingslag har søkt om og fått innvilget kr 8.750 til fjerning av fremmede arter. Dette gjelder lupiner på vegskråninger, hovedsakelig i Kvelia sentrum. Lupinene skal fjernes med hjelp av sprøytemidler. Arbeidet blir gjennomført sommeren 2021 så fremt en får tak i noen som er sertifisert for håndtering av sprøytemidler til å gjøre jobben.

Sikringstiltak steinfjøs Kvemo Vestre

Ola og Kikke B. Kvemo har søkt om, og fått innvilget, kr 103.500 i tilskudd til gjennomføring av sikringstiltak for det gamle steinfjøset. Steinfjøset er registrert som SEFRAK-bygg og er oppført i siste halvdel av 1800-tallet. De fire veggene er bygd av stein, mens takkonstruksjon og innvendig tømmerkasse er av tre. Kulturbygningsingeniør Nicolas Naels har kommet med en skriftlig anbefaling om hva som bør gjøres for å sikre bygningen. Dette gjelder bortrensking av jord og drenering langs muren samt legging av takvann i rør. I tillegg må himling i 1. etasje sikres, og det må hugges ned kratt og kjerr som vokser inntil bygningen. Kostnadsoverslaget er på kr 207.000.

Beitetilskudd og rydding av beite på Murumoen

Lierne kommune har innvilget kr 76.000 i UKL-tilskudd til Britt Ellen og Knut Eirik Himle. Dette gjelder kr 13.500 i beitetilskudd og kr 62.500 i tilskudd til rydding av beite på Murumoen.

Bruk av tilskuddsramma for 2020

Lierne kommune overtok håndteringa av tilskudd til utvalgte kulturlandskap fra 2020. Søknader, utbetalingsanmodninger og kommunens vedtak registreres nå på nettet i et program som heter Agros. Lierne kommune fikk tildelt kr 750.000 som ramme for innvilgning av tilskudd for 2020. Totalt er det gitt tilsagn om kr 876.139 i tilskudd til diverse tiltak i 2020. Overskridelsen i forhold til ramma vil kunne dekkes av ubrukte midler fra tidligere år, eventuelt også ved at det tas av ramma for 2021.

 

Kvelia, 31. desember 2020

Ottar Bergli